Manglende varme

Efter at der er blevet åbnet for varmecentralen, er tingene ikke helt forløbet som håbet. Vi arbejder intenst på at få anlægget op og køre korrekt, men tingene sker desværre ikke for dag til dag. Vi skal nok sørge for at anlægget køre bedst muligt, ind til automatikken fungere korrekt igen.

Opgørelse over rørprojektet

Den endelige afslutning for rørprojektet er ved at falde på plads. Vi beklager, at det desværre er trukket ud, dette hovedsageligt grundet pludselige overophedninger i varmecentralen og deraf følgende ekstraarbejder.

Vi arbejder på højtryk med at få de sidste ting på plads, og da vi hurtigst muligt skal have konverteret selve “byggeprojekt-kontoen” om til det reelle “byggelån”, vil vi allerede nu give en status.

De faktiske omkostninger i alt er pt skønnet til 10,9 mill. kr.

Første udgangspunkt efter licitation var et ren bygge-budget  på 10,6 mill. kr. I dette tal var IKKE medtaget div adm. omkostninger, såsom administrator-bidrag, tilladelser, entrepriceforsikring, etablering af byggekredit, bank-omkostninger og renter m.v.  Bestyrelsen har været lidt usikre på størrelsen af disse omkostninger, men et skøn var 5-10% af byggesummen dvs. ca. mellem 700.000 kr. til 1. mill. kr.

Vi kender endnu ikke det eksakte beløb for disse såkaldte “administrative omkostninger”, da vi først kan gøre kontoen helt op, når vi ved hvor mange, der ønsker at deltage i fælleslån hhv. hvor mange, der ønsker at betale for projektet med det samme. Ydermere kender vi heller ikke de eksakte renteomkostninger på selve byggeprojekt-kontoen, da den som sagt først gøres op den dag, der konverteres til byggelån (fælleslån).

De skønnede beløb, som er udarbejdet i samarbejde med administrator og ud fra de allerede beregnede renter, er som skrevet 10,9 mill. kr.

Som besluttet på generalforsamlingen i 2010 er der hensat 2.050.000 kr til rørprojektet. Dvs. det beløb, som skal indfries / belånes vil være ca. 8,9 mill. kr.

Såfremt det skønnede beløb holder. vil udkast til opgørelse se således ud:

Pris:                                        10,9 mill. kr. (skønnet)

Hensat:                                    2,0 mill. kr.

Udgifter til fordeling:           8,9 mill. kr. (skønnet)  

E/F Bryggervangen’s fordelingstal 692

Udgift pr. fordelingstal ca. 13.500,- kr.   /   Dvs. lejligheder med fordelingstal 4 – vil have en skønnet pris på 54.000,- kr.

Administrator vil hurtigst muligt og helst i næste uge sende brev med oplæg til finansiering samt yderligere detaljer omkring fælleslån eller direkte betaling af projektet. Grunden til at Bestyrelsen vælger allerede nu, at informere på hjemmesiden og opslag er, at ejerne hurtigst muligt skal tage beslutning for, hvordan man vil betale/finansiere sin andel.

Det vil være administrator der forestår udarbejdelsen og færdiggørelsen af finansiering/betaling..

Til alle beboerer i Ourøgade 29

Desværre forholder det sig således, at der med stor sandsynlighed er en defekt på rør-streng-systemet eller et armatur i opgangen Ourøgade 29. Derfor er Finn L. Davidsen nødsaget til at afprøve vandhanerne i alle lejligheder fra stuen til og med 4. Sal.

For at afgøre hvor fejlen findes, er det nødvendigt at sikre adgang til at komme ind i alle lejlighederne samtidigt. Datoen for kontrollen er fastsat til:

ONSDAG D. 23. MAJ 2012 – mellem kl. 8.00 – 10.00

Vi beder Jer derfor enten om at være hjemme i tidsrummet, eller sørge for at aflevere en nøgle med mærkat / adresse i den sorte postkasse i gården – senest tirsdag d. 22. maj kl 21.00.

Det er vigtigt, at der er tilgang til alle lejlighederne samtidigt, ellers kan fejlen ikke indkredses (5. sal undtaget)

Det kan forekomme, at der lukkes for vandet i ovenstående tidsrum.

Vi beklager ulejligheden og håber, at alle vil sørge for at overholde ovenstående, så vi forhåbentlig ikke skal genere Jer igen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

HASTER – VIGTIGT – IMPORTANT “KÆLDERRUM”

På dagens byggemøde og mangelgennemgang af kælderen, blev det konstateret at følgende kælderrum endnu ikke er helt færdig isoleret (rør/rørinstallationer).

Desværre er de fleste af kælderrummene fyldt op, så håndværkerne ikke kan komme til rør/rørinstallationer – hvorfor de bedes ryddet, således at der kan arbejdes på installationerne. Udover det mangler vi også stadig nøgler til nogle rum.

 Det drejer sig om følgende kælderrums-nr:

(Adr. som står efterfølgende, er de adresser som Bestyrelsen har registret på det enkelte rum).

 1     Adr.: Sankt Kjelds Gade 29, 5. Sal – påsætning af kapper på ventiler / tilgang ryddes !

6     Adr.: Sankt Kjelds Gade 29, 2. T.v. – påsætning af kapper på ventiler / tilgang ryddes !

7     ­Adr.: Sankt Kjelds Gade 29, 2. T.h. – påsætning af kapper på ventiler / tilgang OK.

17   Adr.: Sankt Kjelds Gade 27, 1. T.v. – Nøgle mangler / tilgang ryddes !

38   Adr.: Sankt Kjelds Gade 23, 2. T.v. – Tilgang ryddes (blot kuffert) !

39    Adr.: Sankt Kjelds Gade 23, 2. T.h.         – Tilgang ryddes !

45    Adr.: Ourøgade 33, 5. Sal – Tilgang ryddes !

49    Adr.: Ourøgade 33, 1. T.v. – Tilgang ryddes !

76    Adr.: Ourøgade 27, 5. Sal – Tilgang ryddes !

81    Adr.: Ourøgade 27, 2. T.h. – Tilgang ryddes !

88    Adr.: Ourøgade 25, 4. T.h. – Nøgle mangler / Tilgang ryddes !

158           Adr.: Bryggervangen 16, 1. T.v. – tilgang ok (huller v. mur bliver rep.)

159 Adr.: Bryggervangen 16, 1. T.h. – Tilgang ryddes !

 

Det er vigtigt, at ovenstående kælderrum ryddes således, at håndværkerne kan komme til rørene.  Dette skal ske INDEN TORSDAG d. 9. februar kl. 8.00.

Manglende nøgler kan afleveres i den sorte postkasse i gården ved ejendomskontoret – senest torsdag morgen kl. 8.00 (Nr. 17 – 88) ellers vil låsen atter blive klippet!

Vi henstiller til tidligere skrivelser om, at kælderrum med rørinstallationer skal være tilgængelige frem til rørprojektets afslutning.

Såfremt rummene ikke er ryddet således at håndværkerne kan arbejde ved rørinstallationer, vil dette blive gjort af eksternt firma, og vil blive pålagt som ekstra omkostning på rørprojektet. Ting flyttes / fjernes uden ansvar.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Opfølgning på varmemålere – fredag d. 3/2

For de beboere, som ikke har haft mulighed for at være hjemme eller aflevere en nøgle til lejligheden, således at ISTA kunne påmontere nye varmemålere, er der organiseret en opfølgningsdag.

ISTA vil komme igen fredag d. 3. februar – har du ikke mulighed for at være hjemme, er der mulighed for at aflevere nøglen til lejligheden i den sorte postkasse i gården ved ejendomskontoret. (gerne i den allerede udleverede lille brune kuvert fra ISTA/Clorius – Husk at påført navn og adresse)

Deadline for nøgleaflevering er fredag d. 3. Feb. kl. 8.30

Alle lejligheder skal have en varmemåler – de lejligheder, som endnu ikke har målere påmontoret, vil stadig blive beregnet for varmeforbrug ud fra et grad-dags system, som ISTA Clorius står for.

NB. 5. sal’s lejlighederne er ikke berørt af den nye påmontering, da her allerede er installeret nye målere.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

ISTA / CLORIUS – Montering af nye varmemålere

Efter alle opgange nu har fået installeret nye radiatorer og tilkoblet det nye varmesystem, er det tid til at få installeret de nye varmemåler.

Alle beboere har af ISTA fået en lille brun kuvert i postkassen, hvor man kan aflevere sin nøgle, hvis man ikke har mulighed for at være hjemme på det angivet tidspunkt. Det har så været meningen at ISTA selv ville have en inspektør på ejendommen, som skulle varetage denne nøgle håndtering. Det viser sig  ikke at være tilfældet.

Derfor står bestyrelsen nu til rådig for nøgle-indsamlingen. Har du derfor ikke mulighed for at være hjemme på det angivende tidspunkt, er du velkommen til at aflevere din nøgle i kuverten (påført navn og adresse) i den sorte postkasse i gården v. ejendomskontoret. Deadline mandag morgen kl. 7.00.

NØGLER TIL KÆLDERRUM

Rørprojektet er nu godt i gang med sidste halvdel. Dog er kælderen et sted, hvor håndværkerene hele tiden er i gang. Og også det sidste sted, der kan afsluttes, dels grundet tilslutninger, som først kan udføres, når en given opgang har fået nye rørføringer samt at alle rørene først vil blive færdig isoleret, når hele rørføringen fra Sankt Kjelds Gade til Bryggervangen er færdig installeret.

Derfor er det som tidligere nævnt ikke muligt, at udlevere nøgler til kælderrummene løbende i projektet. Vi ved, at dette (fejlagtigt) er gjort, og det samtidig har givet lidt forvirring.

Facts er, at for at kunne holde tidsplan og undgå forsinkelser samt kunne isolere rørene sammenhængende, har vi nu fået en liste over de kælderrum, som vi ved der skal være adgang til.

Størstedelen af nøglerne har vi allerede – men som sagt, er der jo desværre allerede afleveret nogle tilbage.

Vi mangler nøgler til følgende kælderrum:

17 – 32 – 34 – 43 – 49 – 68 – 81- 88 – 91  – 109 – 112 – 129 – 131 – 132 – 136 –  137 142 – 148 – 158

Nøglerne bedes afleveret i den sorte postkasse i gården – hurtigst muligt – senest mandag d. 28. november morgen kl. 7.

Er nøglerne ikke modtaget, ser vi os desværre nødsaget til at klippe låsen.

SAMTIDIG GØR VI ALLE OPMÆRKSOM PÅ, at det skal være muligt for håndværkerne at kunne komme ind i de enkelte kælderrum, således at der ikke først skal flyttes en masse ting, for at kunne komme til rørinstallationer.

Er der ikke gjort plads til håndværkernes arbejde, vil det blive flyttet af dem – og det vil være på BEBOERNES EGET ANSVAR!

Bestyrelsen 25. november 2011

Afhentning / Aflevering af OVN & PETROLEUM for interimistisk varme

For de berørte opgange hhv. de enkelte beboer, der har modtaget skrivelse om interimistisk varme, er der mulighed for at afhente /aflevere ovn og petroleum på ejendomskontoret på følgende tidspunkter:

FREDAG d. 25. november – kl. 16.00 til kl. 17.00
MANDAG d. 28. november – kl. 21.00 til kl. 22.00
TIRSDAG d. 29. november – kl. 7.15 til kl. 7.45
Vi vil fortsat løbende holde hjemmesiden www.bryggervangen.com opdateret for nye datoer/tidspunkter.
Der er stadig beboere i hhv Ourøgade 21 og Ourøgade 19, som endnu ikke har afleveret ovn. Der henstilles til, at dette sker snarest muligt.